2019•Xiaoxi Wu, Lei Lv, Qinqin Shi, Aidong Peng*, Hui Huang*, The Synthesis and Optoelectronic Applications for Tellurophene‐Based Small Molecules and Polymers, ChemPhysChem. 2019, 20, 2600.

•Zijie Li, Yusheng Chen, Pan Ye, Xiangli Jia, Xiaoxi Wu, Jianfei Wu, Qinqin Shi*, Aidong Peng and Hui Huang*. Microwave-Assisted Classic Ullmann C–C Coupling Polymerization for Acceptor-Acceptor Homopolymers, Polymers. 2019, 11, 1741.

•You Chen, Qianqian Zhang, Mengzhen Du, Gongqiang Li, Zijie Li, Hui Huang, Yanfang Geng, Xiaoli Zhang, Erjun Zhou*. Benzotriazole-Based p‑Type Polymers with Thieno[3,2b]thiophene πBridges and Fluorine Substituents To Realize High VOC, ACS Appl. Polym. Mater. 2019, 1, 906−913.

•Yunxiao Xu, Liya Sun, Jianfei Wu, Weiyu Ye, Yusheng Chen, Shiming Zhang, Chunyang Miao, Hui Huang
*. Thiophene: An Eco-friendly Solvent for Organic Solar Cells, Dyes and Pigments, 168,  2019, 36-41.

•Kaikai Wen, Xiaozhou Xu, Jun Chen, Lei Lv, Lifen Wu, Yi Hu, Xiaoxi Wu, Guozhen Liu, Aidong Peng
*, Hui Huang Triplet*, Tellurophene-based Semiconducting Polymer Nanoparticles for Near-Infrared-mediated Cancer Theranostics, ACS Applied Materials&Interfaces, 2019, 19, 17884-17893.

•Lei Lv, Jinde Yu, Xinyu Sui, Jianfei Wu, Xiaohan Dong, Guanghao Lu, Xinfeng Liu, Aidong Peng
*, and Hui Huang*, Significant Enhancement of Responsivity of Organic Photodetectors upon Molecular Engineering, Journal of Materials Chemistry C, 2019, 7, 5739-5747.

•Ting Zhu, Longfeng Jiang, Dr. Ying Li, Zengqi Xie, Zijie Li, Lei Lv, Hao Chen, Zhiyuan Zhao, Lang Jiang, Benzhong Tang
*, Hui Huang*,  Converting Thioether Waste into Organic Semiconductors by Carbon--Sulfur Bond Activation, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 5044-5048.

•Lei Yang, Linqing Qin, Yunxiao Xu, Huotian Zhang, Lei Lv, Kepeng Chen, Xinyu Sui, Yangguang Zhong, Yuan Guo, Feng Gao, Jianzhang Zhao, Yuhao Li, Xinfeng Liu, Yuanping Yi, Xinhui Lu, Aidong Peng
*, Hui Huang*, Sulfur vs Tellurium: the Heteroatom Effects on the Nonfullerene Acceptors, Science China Chemistr, 62pages897903(2019).

•邓祎华,彭爱东,陈华杰*,黄辉*, 有机太阳能电池应用中基于苝二酰亚胺结构的小分子受体研究进展,《物理化学学报》,2019,  35, 461-471.

•Yang, L.; Ye, P.; Gu, W.; Lv, L.; Chen, Y.; Dong, T.; Guan, Q.; Peng, A.*; Huang, H.* Simply Tuning the Electron Deficient Units to Achieve P- and N-type Conjugated Polymers for Organic Solar Cells, Dyes and Pigments, 2019, 162, 728-733.

•Ye, P.: Chen, Y.; Wu, J.; Wu, X.; Xu, X.; Li, Z.; Hong, S.; Sun, M.; Peng, A.;* and Hui Huang*Combination of Noncovalent Conformational Locks and Side Chain Engineering to Tune Crystallinity of Nonfullerene Acceptors for High-Performance P3HT based Organic Solar Cells, Materials Chemistry Frontiers, 2019, 3, 64-69.

•Wu, J.; Xu, Y.;Yang, Z.; Chen, Y.; Sui, X.; Yang, L.; Ye, P.; Zhu, T.; Wu, X.; Liu, X.;  Cao, H.;Peng, A.; Huang, H.* Simultaneous Enhancement of Three Parameters of P3HT-based Organic Solar Cells with One Oxygen Atom, Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1803012.